اگر فردی قبل از تاریخ اعزام به خدمت،‌واجد شرایط یکی از معافیت‌ها مثلاً معافیت کفالت شود چه اقدامی باید انجام دهد؟

جواب: چنانچه افراد پس از دریافت برگ آماده به خدمت و قبل از اعزام،‌واجد شرایط یکی از معافیت‌های قانونی شوند می‌بایست جهت بررسی وضعیت جدید به وظیفه عمومی محل سکونت مراجعه نمایند. در صورتی که واجد شرایط معافیت شناخته شدند اعزام آنها باطل و مجوز ثبت درخواست معافیت صادر خواهد شد. در هر حال مشمولان نباید بدون هماهنگی و تأیید وظیفه عمومی، اعزام خود را به تعویق بیندازند.