بنده 4 درصد جانبازی دارم آیا فرزندم می تواند از کسری استفاده نماید؟

جواب: خیر به فرزندان جانبازان زیر 5 درصد کسری خدمت تعلق نمی گیرد.