وضعیت خدمتی کارکنان نیروهای مسلح که بعد از اخذ درجه از خدمت استعفاء داده یا اخراج می شوند چگونه می باشد؟

جواب: چنانچه مدت خدمت آنها از شروع استخدام تا زمان رهایی از خدمت معادل خدمت دوره ضرورت یا بیشتر باشد از کارت پایان خدمت بهره مند و در صورتی که مدت خدمت آنان کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد می بایست کسری خدمت خود را انجام دهند.