نحوه تعویض کارت پایان خدمت دوره ضرورت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی

اخذ مدارک ذیل وتحویل رسید تاییدیه نهائی به متقاضی در قبال کارت / کارتهای دریافتی :

    الف: تکمیل برگ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند پایان خدمت .

    ب: ارائه اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت دوره احتیاط در صورت وجود .

    پ: 2قطعه عکس 4×3 رنگی زمینه سفید، تمام رخ با رعایت شئونات اسلامی

    ت: ارائه اصل فیش بانکی جهت هزینه ثبت وارسال کارت تعویضی از طریق پست پیشتاز

    ث: تصویر آخربن مدرک تحصیلی در صورت ارتقاء .  

احراز هویت متقاضی با رویت مدارک معتبر(شناسنامه ،کارت ملی،گذرنامه)

ثبت اطلاعات پایه، اطلاعات آدرس، اطلاعات کارتو اسکن عکس در سامانه .

ارسال سوابق اخذ شده از طریق نمایده دفاتر ظرف مدت 3 روز به حوزه های وظیفه عمومی ذیربط .

مشمولانی که فاقد سابقه اطلاعات در سامانه می باشند پس از ثبت اطلاعات کارت از یگان خدمتی متقاضی استعلام و پس از دریافت اصالت کارت برای صدور کارت جدید ارسال خواهد شد.