سنوات تحصیل دانشجویان در خارج از کشور چگونه می باشد؟

سنوات تحصیل دردانشگاه های خارج از کشور همانند دانشگاه های داخل کشور می باشد وفرقی باهم ندارند.