دربازگشت از سفر و استرداد ودیعه، آیا حضور مشمول در وظیفه عمومی الزامی است؟

درحال حاضر بله صرفا باحضور مشمول و رویت گذرنامه وی ودیعه استرداد می گردد.