فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمول چیست؟

الف:  ارائه اشتغال به تحصیل (دانشجویی و دانش آموزی ) به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه یا سکونت مشمول .

ب:  صدور و ارسال مجوز خروج از کشور توسط سامانه وظیفه عمومی به پلیس گذرنامه ناجا.

پ:  صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذرنامه ناجا.