خروج از کشور به منظور سفرهای علمی

تعریف:  سفرهایی است که به منظور شرکت در کارگاههای آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی، کنفرانس‌ها و یا همایش علمی بین المللی برای ارایه مقالات صورت می پذیرد.