معافیت از خدمت فرزندان ایثارگران و نحوه تلفیق امتیازات برای معافیت

به ازای هر 24 ماه اسارت آزادگان، هر 25 درصد جانبازی جانبازان و هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان، یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد.

استفاده فرزندان ایثارگر از امتیازات متعلقه محدودیت نداشته و متناسب با امتیازات، فرزندان ایثارگران می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند.  

مثال: فرد ایثارگری که دارای 60 ماه سابقه حضور در جبهه، مدت 50 ماه سابقه آزادگی و 60 درصد جانبازی باشد درصورت داشتن فرزندان متعدد، 6 فرزند وی به شرح زیر از خدمت معاف خواهند شد :

الف ) تعداد 2 فرزند به دلیل سابقه 60 ماه حضور در جبهه .

ب ) تعداد 2 فرزند به دلیل دارا بودن حداقل 48 ماه آزادگی .

پ ) تعداد 2 فرزند به دلیل دارا بودن حداقل 50 % جانبازی .

این معافیت صرفا برای فرزندان ایثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران آنان نمی گردد .

ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا قانون ماده واحده در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران ( جانبازان، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده، به شرطی که باقی مانده هرکدام از امتیازات به تنهایی به حد نصاب معافیت برسد می توانند برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند .

مثال: رزمنده ای که دارای 115 ماه سابقه حضور درجبهه می باشد و براساس ضوابط قبلی 2 فرزند خود را معاف کرده صرفا فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از 60 تا 90 از خدمت معاف و برای 25 ماه سابقه باقی مانده حضور درجبهه، برای فرزند چهارم امتیازی تعلق نمی گیرد .

آزادگان و جانبازانی که براساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند ذکور یا صغیر بودن آن، برادر آنان از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از 48 ماه و یا 50% باشد، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .

مثال: آزاده ای که دارای 80 ماه سابقه اسارت بوده است که به دلیل صغیر بودن فرزندان، برادرش از خدمت معاف شده، به سبب 56 ماه مازاد سابقه اسارت 2 فرزند وی نیز می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .

ایثارگرانی که سابقه جبهه، آزادگی یا جانبازی آنان به تنهایی منجر به معافیت فرزندشان نشود درصورتی که تجمیع اعداد و یا تمامی عوامل مذکور به عدد 30 و بیشتر برسد تنها می توانند یک فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند .

آن دسته از ایثارگران نیروهای مسلح که درگذشته براساس ضوابط جاری در قالب تلفیق جانبازی و جبهه فرزند یا فرزندان را معاف کرده باشند و سپس درصد جانبازی آنان توسط بنیاد شهید ثبت و تایید شده باشد، نمی توانند برای بار دوم و به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید درخواست امتیاز نمایند مگر آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی تایید شده توسط بنیاد شهید، بیش از حدنصاب معافیت یک فرزند باشد .

مثال 1: رزمنده ای که با 20% جانبازی نیروهای مسلح و 45 ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفیقی 2 فرزند خود را معاف کرده به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید نمی توان برای فرزند سوم وی درخواست معافیت کرد مگر آنکه درصد جانبازی وی توسط بنیاد شهید 50% و بالاتر تعیین گردد .

مثال 2: رزمنده ای که دارای 30 ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال های گذشته به سبب آنکه حد نصاب معافیت فرزند به سبب حضور در جبهه بیش از 30 بوده باسابقه 20 % جانبازی صادره از نیروهای مسلح یک فرزند خود را درقالب تلفیق معاف کرده است، چنانچه این رزمنده از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز 25% معرفی گردد هرچند که در گذشته از جانبازی به صورت تلفیقی استفاده کرده چون حد نصاب حضور درجبهه وی به 30 ماه کاهش یافته لذا بهره مندی فرزند دوم از معافیت به سبب 25 % جانبازی صادره از بنیاد شهید بلامانع خواهد بود .

آن دسته از مشمولانی که والدین آن ها هردو ایثارگر هستند درصورتی که امتیاز ایثارگری آنان به تنهایی به حد نصاب معافیت یک فرزند نرسد استفاده از حاصل جمع امتیازات آنان برای معافیت بلامانع خواهد بود.