معافیت از خدمت فرزند خوانده قانونی جانبازان

این معافیت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود که فاقد فرزند بوده وبنا بر تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی نمی توانند صاحب فرزند گردند.

تایید فرزند خواندگی افراد با مراجع صالح قضایی می باشد.  

در این معافیت میزان درصد جانبازی ملاک نبوده و جانباز با داشتن شرایط لازم و تایید و درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده بهرمند گردند.

چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد صرفا برای یک نفر از آنان می تواند درخواست بهرمندی از معافیت مذکور را نماید.