معافیت از خدمت مشمول دارای فرزند معلول

در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی می باشد(غیبت مشمول اشکال دارد) و فرزند وی(مشمول) باید تحت پوشش بهزیستی قرار داشته باشد.