شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای سیاحتی

تعریف: سفرهایی است که به منظور گردش، افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا دیدار از بستگان ساکن در خارج از کشور باشد. شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای سیاحتی به شرح زیر است.  

مشمول فاقد غیبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.

حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها 20(بیست)روز می باشد.

مجوز خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی، دانشجویان، با درخواست دانشگاه محل تحصیل و تعیین محدوده زمانی خروج از کشور و حداکثر به مدت 30 روز صادر می گردد.

سپردن وثیقه سفر سیاحتی مبلغ 150 میلیون ریال وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی