معافیت از خدمت مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج کنند

مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنند از معافیت موقت 5 ساله استفاده و در صورت استمرار ازدواج پس از اتمام5 سال از معافیت دائم برخوردارمی شوند.

تبصره: در صورتی که مشمول در مدت معافیت موقت به دلیل فوت یا طلاق همسر شرایط معافیت را از دست داده و خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وقوع معرفی نکرده باشد غایب محسوب می گردد و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.  

ملاک محاسبه معافیت موقت، از تاریخ ازدواج(ثبت عقد)بوده و زمان معلولیت دررسیدگی موثر نیست.

مثال: مشمولی که در تاریخ 1385/04/20 با خانم معلول ازدواج کرده باشد چون بیش از 5سال از تاریخ ازدواج سپری شده درخواست کارت معافیت دائم بلامانع خواهد بود(اشکالی ندارد).

چنانچه مشمول از معافیت موقت به سبب معلولیت همسربهره مند شده باشد(معافیت موقت به او تعلق گرفته باشد) و همسر وی(مشمول) بعد از خاتمه 5 سال ازدواجشان، و قبل از صدور کارت فوت نماید(زنش فوت نماید) درخواست کارت معافیت دائم برای مشمول بلامانع خواهد بود.(کارت معافیت برای مشمول صادر خواهد شد)

در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی بوده(مشمول نباید غیبت داشته باشد) و در صورت فوت یا طلاق فرد معاف شده(در صورت فوت یا طلاق مشمول) و ازدواج مجدد معلول(زن) استفاده همسر جدیداز معافیت نیز بلامانع است (اشکالی ندارد).

برای بهره مندی از این معافیت معلول باید تحت پوشش بهزیستی باشد.

با عنایت به اینکه برابر تبصره ماده «1»قانون حمایت جامع از حقوق معلولان، معلولیت در سه حوزه جسمی، ذهنی و روانی دسته بندی شده است، منظور از معلولیت جسمی حرکتی وجود معلولیت در حوزه های جسمی(ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و. ..)بینایی، شنوایی و گفتاری میباشد و معلولیت های ذهنی و روانی در این نوع معافیت ملاک رسیدگی نخواهد بود.(بیماریهای ذهنی و روانی به تنهایی شامل معافیت نمی شود)

تبصره: درصورتی که معلولیت به صورت توامان (ترکیبی)بوده و معلولیت ذهنی یا روانی منجر به ایجاد معلولیت جسمی نیز شده باشد رسیدگی به درخواست مشمول با رعایت مقررات مندرج در ابلاغیه فوق الذکر بلامانع است.