معافیت از خدمت عفو رهبری (بخشودگی سنی)

این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمول به 5 گروه تقسیم می گردد:   

 زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)

 لیسانس (متولدین تا پایان 1354)

 فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)

 دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)

 دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)

تذکر: مشمولینی که بیش از 50 سال از سن آنان سپری شده نیازی به درخواست معافیت ندارند وشناسنامه عکسدار آنان مشروط براینکه تغییرات سنی نداشته باشد به منزله روشن بودن وضعیت وظیفه عمومی آنان می باشد.