میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر می باشد:  

مدرک تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم

100.000.000 ریال

دیپلم

150.000.000 ریال

فوق دیپلم

200.000.000 ریال

لیسانس

250.000.000 ریال

فوق لیسانس

300.000.000 ریال

دکترای غیرپزشکی

350.000.000 ریال

دکترای پزشکی

400.000.000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر

500.000.000 ریال

 

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده در صد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه ومدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.

2- برای مشمولان متاهل پنج درصد (5%) وبرای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.