تردد مشمولان غایب دارای اقامت خارج از کشور

افراد موضوع بند(ب)که دارای اقامت خارج از کشور با شرایط زیر باشند در شمول مقررات تردد قرار می گیرند:   

داشتن حداقل سه سال اقامت پیوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.

اقامت خارج در هرسال کمتر از 9 ماه پیوسته یا ناپیوسته نباشد. (نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت محاسبه می شود).

اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در یک دوره چند ساله بوده، می بایست پیوستگی بین سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد. (این سه ماه فقط برای حفظ پیوستگی سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمی شود).

مثال: چنانچه مشمولی در سال 87 یازده ماه اقامت در خارج داشته، در سال 88 سه ماه