شرایط استفاده از معافیت سنی را توضیح دهید؟

جواب: این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمول به 5 گروه تقسیم می گردد:   

زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)

لیسانس (متولدین تا پایان 1354)

فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)

دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)

دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)