آیا مشمولانی که دارای 50 سال سن می باشند نیاز به دریافت کارت معافیت دارند؟

جواب:  مشمولینی که بیش از 50 سال از سن آنان سپری شده نیازی به درخواست معافیت ندارند و شناسنامه عکسدار آنان مشروط بر اینکه تغییرات سنی نداشته به منزله روشن بودن وضعیت وظیفه عمومی آنان می باشد.