معافیت از خدمت سربازی مددجویان

سوالات متداول معافیت از خدمت سربازی مددجویان مطابق با ماده 44 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر است.  

برای معافیت همسر معلول، آیا غیبت و فرار مانع رسیدگی می باشد؟

جواب: بله در معافیت همسر معلول غیبت مانع بهره مندی مشمول از معافیت خواهد بود.


من دوبرادر بالای 18 سال دارم که خدمت کرده اند پدرم هم فوت کرده است و مادرم تحت پوشش کمیته امداد است آیا معافیت شامل حال من می شود یا خیر؟

جواب: در صورتی که قبلا برادر دیگر از معافیت کفالت مادر استفاده نکرده باشد می توانید از معافیت مادر تحت پوشش و فاقد همسر با وجود برادران دیگر هم بهره مندشوید.


آیا درحین تحصیل می توان برای معافیت مادر تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد اقدام کرد؟

جواب: بله رسیدگی به معافیت مدد جویان حین تحصیل مانعی ندارد.


آیا غیبت یا فرار مانع رسیدگی به معافیت مادر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می شود؟

جواب: بله، درمعافیت مادر تحت پوشش کمیته امداد غیبت مشمول مانع بهره مندی وی از معافیت خواهد بود.


من تنها پسرخانواده هستم برای معافیت سه خواهر تحت پوشش کمیته امداد اگر پدر درقیدحیات باشد مانعی ندارد؟

جواب: در صورتی که پدر در قید حیات باشد وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن پدر یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی می باشد.


آیا غیبت و فرار مانع استفاده از معافیت سه خواهری می باشد؟

جواب: بله غیبت و فرار از خدمت مانع رسیدگی میباشد


مطلقه یا متاهل بودن خواهر برای معافیت 3خواهری مانعی ندارد؟

جواب: خیر تاهل یا مطلقه بودن خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد.


در معافیت 3 خواهری آیا برادر ناتنی می تواند از این معافیت بهره مند گردد؟

جواب: استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتی که خواهران از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی باشد بلامانع است (باید از پدر و یا از مادر یکی باشد).