معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به سایر بیماریهای غدد مترشحه داخلی

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی

ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند: شش ماه معاف موقت

ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف دائم