معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به انواع اگزمای وسیع و شدید

الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود: معاف دائم

ب) اگزمای شدید، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به طور کامل) و یا هر دو پا (از مچ به پائین به طور کامل): معاف دائم

ج) درسایر موارد: معاف از خدمات رزمی