معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست مانند نوکاردیازیس، اسپروتریکوزیس

الف) درصورتیکه مزمن و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم

ب)کچلی: شش ماه معاف موقّت

هیپرئیدروز (عرق کردن کف یک یا دو دست و یا کف یک یا دو پا) شدید (بنحویکه در دمای معمول اتاق بعد از شستن و خشک کردن دستها یا پاها بعد از مدت 5 دقیقه کف دستها یا پاها کاملاً خیس شود): معاف از خدمات رزمی

لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده: معاف دائم