معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به سل های پوستی

مبتلا به سل های پوستی: معاف دائم

لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید: معاف دائم