معافیت از خدمت سربازی مشمولان مبتلا به کهیر

الف) همراه با آنژیوادم: معاف دائم.

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

آلوپسی آرآتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس: معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی