موارد معافیت های خدمت سربازی مربوط به خانواده جاوید الاثرها

برخی موارد و قوانین مربوط به معافیت از خدمت سربازی مرتبط با خانواده های جاویدالاثر در ادامه بیان می شود. 

 

شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟

جواب: همانند تمامی پرسش هاو پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف)


آیا مدت جاویدالاثری در اعطای معافیت تاثیرگذارمی باشد ؟

جواب: تا زمانی که استمرار جاویدالاثری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر تایید گردد برای کلیه فرزندان آنان معافیت دائم صادر می گردد.