معافیت از خدمت سربازی فلج مغزی مادرزادی (C. P)

الف ) همراه با اختلال عملکرد مشهود: معاف دائم

ب) در حالت خفیف (بنحوی که در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومی عارضه ایی مشهود نباشد): معاف از خدمات رزمی

هایپوکالمی پریودیک با حداقل دو بار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک: معاف دائم