معافیت از خدمت سربازی اختلالات تکلم و لکنت زبان در صورتیکه علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد

الف) موارد شدید: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

ب) در موارد متوسط یا خفیف: معاف از خدمات رزمی

کژخوئیها یی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی(از جمله انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی ) باشد: شش ماه معاف موقت

تبصره: پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درمانی ن. م.:  معاف دائم

اختلالات کنترل تکانه شدید: معاف دائم

اختلالات سوماتوفرم در صورتیکه بیش از دو سال طول کشیده باشد به شرط ثبوت با مدارک پزشکی مستدل: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی