معافیت از خدمت سربازی اختلالات فراگیر رشد ( Pervasive Developmental Disorders ) از قبیل اختلال اوتیستیک اثبات شده

الف) شدید همراه با اُفت عملکرد واضح: معاف دائم

ب) خفیف: معاف از خدمات رزمی

اختلال هویت جنسی (TS ) با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید در مراکز درمانی ن. م.:  معاف دائم

اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان: شش ماه معاف موقت

مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین