معافیت از خدمت سربازی اسپوند یلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس و رترولیستزیس

الف) اسپوند یلولیزیس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبی: معاف دائم

ب) اسپوند یلولیزیس بدون اختلال و علائم عصبی: معاف از خدمات رزمی

ج) اسپوند یلولیستزیس همراه با Bulge دیسک و یا دیسک دهیدراته همراه با عوارض عصبی: معاف دائم

د) اسپوند یلولیستزیس درجه یک وبدون اختلال و عوارض عصبی: معاف از خدمات رزمی

ه) رترولیستزیس همراه با علائم اختلال و علائم عصبی: معاف دائم