معافیت از خدمت سربازی انواع هرنی دیسکال

انواع هرنی دیسکال یا Extrusion دیسک: معاف دائم (در مورد بیماران عمل نشده ،انجام MRI ستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می باشد و مواردی که ممنوعیت داشته باشد از میلوگرافی استفاده شود).

برجستگی(Bul ging) یادهیدراتاسیون دیسکال همراه با علائم بالینی یاندول اشمورل: معاف از خدمات رزمی

لامینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پارا کلینیکی: معاف دائم

تبصره: دیسکتومی به روش لیزر که برای برجستگی(Bul ging) خفیف دیسک انجام شده است: معاف از خدمات رزمی

ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون، اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون: معاف از خدمات رزمی