معافیت از خدمت سربازی تغییر شکلهای مادرزادی جمجمه مانند ماکروسفالی، میکروسفالی

الف) با اختلال عملکرد: معاف دائم

ب ) بدون اختلال عملکرد: معاف از خدمات رزمی

کیستهای آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختلال عصبی با یا بدون عمل جراحی: معاف دائم

اختلالات عروقی مغز (مثل آنوریسم و A. V. M): معاف دائم

شکستگی های فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحی وفاقد عارضه یا شکستگی های خطی که موجب دیاستازیس نشده باشد: معاف از خدمات رزمی