معافیت از خدمت سربازی سابقه عمل جراحی روی مغز و جمجمه

الف) در صورتیکه کمتر از شش ماه از عمل جراحی گذشته باشد: شش ماه معاف موقت

ب) همراه با اختلال عملی و یا علائم عصبی: معاف دائم

ج) بدون اختلال عملی و علائم عصبی: معاف از خدمات رزمی

کمپرسیونهای نخاعی به علت تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونتها و آراکنوئیدیتها، تنگی کانال نخاع و که همراه با علائم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد: معاف دائم

هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی: معاف دائم