معافیت از خدمت سربازی توراسیک اوت لت سندرم (TOS)

الف) در صورت وجود علائم بالینی و پاراکلینیک بارز: معاف دائم

ب) درصورت عدم وجود علائم بالینی از جمله دنده گردنی و . . .:  معاف از خدمات رزمی