معافیت از خدمت سربازی تروماهای عصبی

الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان: شش ماه معاف موقت

ب)فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده شود: معاف دائم

ج) صدمات عصبی حسی: معاف از خدمات رزمی