معافیت از خدمت سربازی تومورهای سیستم اعصاب مرکزی (CNS) ومحیطی

الف ) بدخیم: معاف دائم

ب) خوش خیم با عارضه عصبی واختلال عملی: معاف دائم

ج) خوش خیم بدون عارضه عصبی و اختلال عملی: معاف از خدمات رزمی