معافیت از خدمت سربازی سکلهای ریوی ناشی از آبسه و غیره

الف) با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی(FVC کمتر از 40 درصد پایه): معاف دائم

ب) با اختلال خفیف عملکرد و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی: معاف از خدمات رزمی

برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب: معاف دائم

سیستیک فیبروزیس (CF): معاف دائم

برونشیت مزمن همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر (FEV1 کمتر از 50 درصد): معاف دائم