معافیت از خدمت سربازی استئومیلیت

الف) نوع حاد: شش ماه معاف موقت

ب) عفونتهائی که علیرغم 6 ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شکل استخوان همراه با اختلال عملکرد شده باشد: معاف دائم